มุฑิตาจิต ร้อยรักรวมใจ สานสายใย กตเวทิตา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของ ดร.ภิรมย์ ลี้กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

จำนวนการเข้าชม: 26 น

Read more

กิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 37” มหาวิทยาลัยบูรพา

จำนวนการเข้าชม: 9 คร

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงเกณฑ์การตัดสินการประกวดผลงานโึครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 “งานมหกรรมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานตามนโยบายและจุดเน้นทางการศึกษา” โดยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาก้าวหน้าด้วย Digital Platform

จำนวนการเข้าชม: 21 น

Read more