คำสั่งโรงเรียนนิคมวิทยา ที่ 109/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์

จำนวนการเข้าชม: 138

Read more

ประกาศโรงเรียนนิคมวิทยา เรื่อง การเปิดสถานศึกษาในสถานการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

จำนวนการเข้าชม: 322

Read more

ประกาศโรงเรียนนิคมวิทยา เรื่อง การปิดสถานศึกษา ในกรณีพิเศษ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

จำนวนการเข้าชม: 95 ป

Read more

ประกาศโรงเรียนนิคมวิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเฝ้าระวังและป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติตต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563

จำนวนการเข้าชม: 79 ป

Read more

คำสั่งโรงเรียนนิคมวิทยา ที่ 69/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 “การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว 21/2560”

จำนวนการเข้าชม: 346

Read more

คำสั่งโรงเรียนนิคมวิทยา ที่ 70/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 “การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานอิเล็กทรอนิกส์และระบบ Google (G-suite for education)”

จำนวนการเข้าชม: 130

Read more