ประกาศโรงเรียนนิคมวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนการเข้าชม: 1,54

Read more

ประกาศโรงเรียนนิคมวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนการเข้าชม: 2,59

Read more

ประกาศโรงเรียนนิคมวิทยา เรื่อง การเปิดสถานศึกษาในสถานการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

จำนวนการเข้าชม: 322

Read more

ประกาศโรงเรียนนิคมวิทยา เรื่อง การปิดสถานศึกษา ในกรณีพิเศษ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

จำนวนการเข้าชม: 95 ป

Read more

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนนิคมวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

จำนวนการเข้าชม: 1,55

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนิคมวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวนการเข้าชม: 4,68

Read more