กลุ่มบริหารงบประมาณ- ข้อมูลทั่วไป


กลุ่มบริหารงบประมาณ

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ
1. โครงการที่ดำเนินการในกลุ่มบริหารงบประมาณ
ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ การดำเนินงาน
1 ค่าสาธารณูปโภค ครูเรวัฒน์ ยังดำเนินการอยู่
2 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ครูสุภาพร ยังดำเนินการอยู่
3 ธนาคารโรงเรียน ครูบุศรินทร์ ยังดำเนินการอยู่
4 เดินทางไปราชการ ครูกนกวรรณ, ครูมณฑยา ยังดำเนินการอยู่

2. กิจกรรมในกลุ่มบริหารงบประมาณ
    กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานธนาคารโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ โสตทัศนศึกษา โรงเรียนนิคมวิทยา

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th