กลุ่มบริหารงานบุคคล- ข้อมูลทั่วไป


กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล
                   
                     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนิคมวิทยา ปีการศึกษา
2562
 
        
ลำดับที่ รายการ ตำแหน่ง วิทยฐานะ จำนวน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
1 ข้าราชการ                 -ผู้บริหาร  
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
ชำนาญการพิเศษ
 
1
 
-
 
1
 
อันดับ คศ. 3
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ 1 1 2 อันดับ คศ. 3
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการ 1 - 1 อันดับ คศ. 2
รวม 3 1 4  
2 -ครูผู้สอน ครู ชำนาญการพิเศษ 1 9 10 อันดับ คศ. 3
ครู ชำนาญการ 2 10 12 อันดับ คศ. 2
ครู - 14 27 4 อันดับ คศ. 1
ครูผู้ช่วย - 4 12 16  
รวม 21 58 79  
3 พนักงานราชการ ครูผู้สอน - 1 - 1  
รวม 1 - 1  
4 ครูอัตราจ้าง ครูผู้สอน - 2 1 3  
ครูผู้สอน(ครูต่างชาติสอนอังกฤษ) - 2 1 3  
ครูผู้สอน(ครูต่างชาติสอนภาษาจีน) - - 1 1  
รวม 4 3 7  
5 ช่วยราชการ ครูผู้สอน - - 1 1  
รวม - 1 1  
6 ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ - - 4 4  
รวม - 4 4  
7 นักการ-ลูกจ้าง นักการ - 2 - 2  
พนักงานขับรถ - 1 - 1  
ยาม - 3 - 3  
แม่บ้าน - - 3 3  
รวม 6 3 9  
รวมทั้งสิ้น 35 70 105  

            ตารางแสดงจำนวน บุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง-เพศ
                                    ประจำปีการศึกษา 2562
ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
  สายบริหาร 3 1 4
  สายข้าราชการครูผู้สอน 21 58 79
  พนักงานราชการ 1 - 1
  ครูอัตราจ้าง 2 1 3
  ครูต่างชาติ 2 2 4
  ช่วยราชการ - 1 1
  เจ้าหน้าที่ธุรการ - 4 4
  นักการ-ลูกจ้าง 6 3 9
รวม 35 70 105

                                                          ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
                 
                                                        กิจกรรมที่ดำเนินการโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล

                                        จัดอบรม เรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักวิชาการวัดผลทางการศึกษา  ณ โรงเรียนนิคมวิทยา
                                                              วิทยากร อาจารย์อติราช  เกิดทอง และ อาจารย์ ดร.เจนวิทย์  วารีบ่อ
                                                             ภาควิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://web.facebook.com/pg/GalleryAtNikhomwittayaSchool/photos/?tab=album&album_id=1906583146154321&__tn__=-UC-Rพิธีมุทิตาจิตเนื่องในวันเกษียณราชการคุณครูนาทนภา แสนสิริ
ณ โรงเรียนนิคมวิทยา รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :  https://web.facebook.com/pg/GalleryAtNikhomwittayaSchool/photos/?tab=album&album_id=1860161557463147&__tn__=-UC-R

https://web.facebook.com/pg/GalleryAtNikhomwittayaSchool/photos/?tab=album&album_id=1860622860750350&__tn__=-UC-R

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th