กลุ่มบริหารวิชาการ- ข้อมูลทั่วไป


กลุ่มบริหารวิชาการ

 

กลุ่มบริหารวิชาการ
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
วิชาภาษาไทย
  คะแนน
สูงสุด
คะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
เฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน 85.00 19.00 55.72 12.81 56.00 58.00
ระดับจังหวัด 98.00 10.00 56.87 15.46 57.00 60.00
ระดับสังกัด 100.00 0.00 55.04 15.79 55.00 56.00
ระดับประเทศ 100.00 0.00 54.42 16.02 54.00 52.00
วิชาภาษาอังกฤษ
  คะแนน
สูงสุด
คะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
เฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน 54.00 12.00 27.76 7.10 28.00 30.00
ระดับจังหวัด 98.00 4.00 30.92 12.57 28.00 26.00
ระดับสังกัด 100.00 0.00 29.10 10.94 28.00 26.00
ระดับประเทศ 100.00 0.00 29.45 11.55 28.00 26.00
วิชาคณิตศาสตร์
  คะแนน
สูงสุด
คะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
เฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน 84.00 4.00 26.56 11.39 24.00 20.00
ระดับจังหวัด 100.00 0.00 31.62 16.41 28.00 24.00
ระดับสังกัด 100.00 0.00 30.28 16.02 28.00 24.00
ระดับประเทศ 100.00 0.00 30.04 16.03 28.00 24.00
วิชาวิทยาศาสตร์
  คะแนน
สูงสุด
คะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
เฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน 70.00 12.00 34.98 8.91 34.00 30.00
ระดับจังหวัด 100.00 6.00 37.28 11.36 36.00 36.00
ระดับสังกัด 100.00 0.00 36.43 10.99 36.00 34.00
ระดับประเทศ 100.00 0.00 36.10 11.01 34.00 34.00


รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
วิชาภาษาไทย
  คะแนน
สูงสุด
คะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
เฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน 85.00 15.00 44.01 13.41 43.25 38.00
ระดับจังหวัด 90.50 2.00 50.71 15.69 51.50 61.50
ระดับสังกัด 95.50 0.00 48.16 15.76 48.00 50.50
ระดับประเทศ 95.50 0.00 47.31 16.10 47.00 45.50
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  คะแนน
สูงสุด
คะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
เฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน 53.00 18.00 33.12 6.26 33.00 38.00
ระดับจังหวัด 69.00 13.00 36.34 8.21 36.00 35.00
ระดับสังกัด 85.00 1.00 35.48 7.82 35.00 34.00
ระดับประเทศ 85.00 0.00 35.16 7.96 35.00 33.00
วิชาภาษาอังกฤษ
  คะแนน
สูงสุด
คะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
เฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน 55.00 10.00 25.43 8.59 23.75 17.50
ระดับจังหวัด 96.25 8.75 35.14 16.67 30.00 22.50
ระดับสังกัด 100.00 2.50 31.15 14.71 26.25 22.50
ระดับประเทศ 100.00 2.50 31.41 15.30 26.25 22.50
วิชาคณิตศาสตร์
  คะแนน
สูงสุด
คะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
เฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน 82.50 5.00 30.25 15.87 27.50 27.50
ระดับจังหวัด 100.00 0.00 35.55 22.31 27.50 25.00
ระดับสังกัด 100.00 0.00 31.04 20.26 25.00 20.00
ระดับประเทศ 100.00 0.00 30.72 20.49 25.00 20.00
 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนนักเรียน ระดับผลการเรียน รวมทั้งหมด
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 รวม เฉลี่ยรวม 0 มส
1 ภาษาไทย 377 87 77 97 45 40 20 11 377 3.03 0 0 0 377
2 คณิตศาสตร์ 456 46 33 71 84 72 63 87 456 2.30 0 0 0 456
3 วิทยาศาสตร์ 1013 318 223 193 149 63 42 25 1013 3.18 0 0 0 1013
4 ภาษาอังกฤษ 675 178 73 130 105 113 64 12 675 2.89 0 0 0 675
5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 1131 353 202 280 101 131 45 19 1131 3.15 0 0 0 1131
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 754 500 121 133 0 0 0 0 754 3.74 0 0 0 754
7 ศิลปะ 962 308 197 204 112 98 36 7 962 3.19 0 0 0 962
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 793 166 180 202 105 98 25 16 792 3.04 1 0 0 793
  รวม 6161 1956 1106 1310 701 615 295 177 6160 3.12 1 0 0 6161

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th