การงานอาชีพและเทคโนโลยี- ข้อมูลทั่วไป


การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์ ( Vision )

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และนาความรู้ที่ได้รับไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
พร้อมทั้งดารงตนอย่างมีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


พันธกิจ ( mission )
1. จัดการเรียนการสอนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
3. เรียนรู้เพื่อศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
4. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานตัวชี้วัด มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร และการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้รับไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพ


เกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ครูสาธิต สารทองและครูอัมรินทร์ เตยศรี ได้นำ นางสาวสิรินภา หล้าสีดาและนางสาวพชรมล คงศิริ เข้าร่วมแข่งขันส้มตำลีลา งานเกษตรแฟร์ ครั่งที่ 26 ณ ลานกิจกรรมอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี


การแข่งขันการประกวดโครงงานอาชีพ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

กลุ่มสาระการงานอาชีพ
การแข่งขันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
กลุ่มสาระเทคโนโลยี

การแข่งขันสร้าง อินโฟกราฟิก (Infographic)  ในงาน ราชมงคลรักษ์เหลืองจันทร์วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 18
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  นายพิภพ พึ่งเป็นสุข 

การแข่งขันส้มตำลีลา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5กิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนนิคมวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


 

 


 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th