กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน- ข้อมูลทั่วไป


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


 

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย และได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติ ให้ครอบคุลมทั้งทางด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม โดยมุ่งเสริมสร้างเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

 

พันธกิจ

1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

2. สร้างภาวะความเป็นผู้นำการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และรับผิดชอบต่อสังคม

3. ปลูกฝังคุณธรรมและแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนรู้

 

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

2. ผู้เรียนมีจิตสาธารณะประโยชน์ และรับผิดชอบต่อสังคม

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขัน
กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   
 
ที่ ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น ชื่อนักเรียนเข้าร่วม ชั้น ครูผู้ฝึกสอน ผลการประกวด
1 กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ม. ต้น 1. เด็กหญิงภรทิพย์ รอดประยูร ม.3/5 นางสาวณัชพร บุบผาชาติ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
อันดับ 11
2. เด็กหญิงรสิตา พานทอง ม.3/5 นายชัยสิทธิ์ เครือสวน
3. เด็กหญิงกฤษณา สุทธิโสม ม.3/7  
2 กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ม. ปลาย 1. นางสาวนภารัตน์ แก้วเพชร ม.6/2 นางสาวณัชพร บุบผาชาติ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
อันดับ 4
2. นางสาวธนิสร เขียวทองย้อย ม.6/2 นายชัยสิทธิ์ เครือสวน
3. นางสาวณัฐณิชา ผุยคำสิงห์ ม.6/2  
3 กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม. ต้น 1. เด็กชายธนวัฒน์ วงค์ชมภู ม.3/5 นางสาวนูรียะฮ์  ปะดุกา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ
2. เด็กชายวิชากร ขจรกลิ่น ม.3/7 นางสาวปัทมา  นิยมเดชา
3. เด็กชายสหรัฐ บัณฑิตย์ ม.3/7  
4 กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม. ปลาย 1. นางสาวพิชชาภา ไกรแสง ม.5/2 นางสาวนูรียะฮ์  ปะดุกา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2. นางสาวมาริสา ชนะพาล ม.5/2 นางสาวปัทมา  นิยมเดชา
3. นางสาวชลธิชา เพ็งเพชร ม.5/2  
5 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม. ต้น 1. เด็กชายทักษิณ สุขตาม ม.3/4 นางสาวนิชชิมา ทนศิริ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ
2. เด็กหญิงจิราพร จิตธรรม ม.3/5 ว่าที่ ร.ต. หญิง อรฤดี ทองส่งโสม
3. เด็กชายพรพิพัฒน์ ชายเกตุ ม.1/3  
4. เด็กหญิงนิรชา ชาญเขตรธรรม ม.1/4  
5. เด็กหญิงพิมพ์นิภา อภิมหาแก้วมณี ม.2/3  
6 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม. ปลาย 1. นางสาวณัฐกฤตา เลิศล้ำ ม.5/2 นางสาวนิชชิมา ทนศิริ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ
2. นางสาวมาติกา สมศรี ม.5/2 ว่าที่ ร.ต. หญิง อรฤดี ทองส่งโสม
3. นางสาวพลอยแก้ว ทักษิณ ม.6/2  
4. นางสาวณัฐณิชา อึ้งสวัสดิ์ ม.4/1  
5. นางสาวสโรชา สนิทราษฎร์ ม.4/1  


การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษากิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ 2563กิจกรรม รด.จิตอาสากิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า


 
 

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th