คณิตศาสตร์- ข้อมูลทั่วไป


คณิตศาสตร์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

          " จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยตระหนักถึงศักยภาพของผู้เรียน  ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม 
บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ "

       พันธกิจของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                1.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยตระหนักถึงศักยภาพของผู้เรียน
2.  มีการวัดผล ประเมินผล กำกับติดตามผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
                                            3.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน

              เป้าประสงค์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1.  ผู้เรียนทุกคนสามารถท่องสูตรคูณได้อย่างคล่องแคล่ว
                                             2.  ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
                                     3.  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่โรงเรียนกำหนด


สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสหวิทยาเขตระยอง ๑
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง


 

ภาพกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙

 

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th