ประวัติความเป็นมา- ข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา

 

                   ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนนิคมวิทยา
                   โรงเรียนนิคมวิทยา ได้กำเนิดขึ้นโดยการริเริ่มของ กำนันเชาว์ ชุมเกษียร กำนันตำบลพนานิคม ที่ต้องการให้มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้นในพื้นที่ของตำบลมาบข่าและตำบลพนานิคม แต่เมื่อมีการสำรวจพื้นที่แล้ว พื้นที่ที่เหมาะสมจะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นนั้น เป็นพื้นที่ของตำบลมาบข่า (ตำบลนิคมพัฒนาในปัจจุบัน) ซึ่งมีลักษณะเป็นศูนย์กลาง ที่มีความเหมาะสมกับการตั้งโรงเรียนมากกว่า จึงได้มีการประชุมชาวบ้านในเขตพื้นที่ขึ้นและได้มีความเห็นตรงกันว่าจะจัด ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งนี้ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการก่อตั้งซึ่งมี กำนันแอ๊ด ศักดิ์เจริญ กำนันตำบลมาบข่า เป็นประธาน เพื่อดำเนินการก่อตั้งต่อไป โรงเรียนนิคมวิทยาได้ดำเนินการก่อตั้งโดยมี ศึกษา สุวรรณพรหมณา เป็นที่ปรึกษาในการก่อตั้ง
                  โรงเรียนนิคมวิทยา จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล สังกัดกองการศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำาบลมาบข่า (ปัจจุบันคือ ต.นิคมพัฒนา) อำเภอบ้านค่าย (ปัจจุบันคืออำเภอนิคมพัฒนา) จังหวัดระยอง โดยรับนักเรียนแบบสหศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ทำการเปิดสอน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2520 จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนชาย 38 คน นักเรียนหญิง 32 คน รวมทั้งหมด 70 คน โดยได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนนิคมฯ 1 เป็นการชั่วคราวและทางจังหวัด ได้แต่งตั้งนายเสกล แสงพงษ์ชัย ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านค่ายให้มาปฏิบัติหน้าที่ ครูใหญ่โรงเรียนนิคมวิทยา
                  ต่อมา คุณสินธุ์ คุณประไพ กุลศิริ ผู้จัดการร้านเลิศสิน เจ้าของและผู้จัดการบริษัทเพียรเกียรติและบริษัทเพียรเกียรติอุตสาหกรรม จำกัด ได้บริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สร้างอาคารหลังแรกคือ อาคารเพียรเกียรติ ซึ่งมีขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 72 เมตร จำานวน 9 ห้องเรียน และได้บริจาคเงิน 35,558 บาท (สามหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) เพื่อทำการติดตั้งไฟฟ้า จากที่ทำการนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง มายังโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงได้ย้ายจากโรงเรียนนิคมฯ 1 มาทำการสอนที่อาคารเพียรเกียรติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนนิคมวิทยา
                  ปี พ.ศ. 2521 กรมสามัญศึกษา ได้ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว จำานวน 2 ห้องเรียน เป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) และในปีเดียวกัน ได้รับเพิ่มเติมอาคารชั่วคราวอีก 6 ห้องเรียนทำาให้นักเรียนมีที่เรียนอย่างเพียงพอ
                  ปีงบประมาณ 2523 ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ต. ครึ่งหลังในราคา1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งก็คืออาคาร 1 ในปัจจุบันและได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานมาตรฐานอีก 1 หลัง ในราคา 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
                 ปี พ.ศ.2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 106 ต. หนึ่งหลังจำนวน 7 ห้องเรียนในวงเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งก็คืออาคาร 3 ในปัจจุบัน
                 ปีงบประมาณ 2523 ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ต. ครึ่งหลังในราคา 1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานมาตรฐานอีก 1 หลัง ในราคา 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
                 ปี พ.ศ.2525 กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแบบฝายน้ำล้น ตามโครงการพระราชดำริ ในเนื้อที่ติดกับโรงเรียนนิคมวิทยา ซึ่งทำให้โรงเรียนสามารถใช้น้ำจากฝายมาทำการเกษตรได้เป็นอย่างดี และในปีเดียวกันนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยโครงการสร้างงานในชนบท (กสช.) ได้ก่อสร้างประปาและต่อเติมสนามบาสเกตบอลให้แก่โรงเรียนเป็นผลสำเร็จ และทางโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนดีเด่นระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำเขตการศึกษา 12
                 ปี พ.ศ.2527 สำนักงานโครงการพิเศษ กรมสามัญศึกษา ได้คัดเลือกโรงเรียนให้เข้าโครงการ มัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.) ได้อนุมัติเงิน 4,000,000 บาทเศษ ให้โรงเรียนต่อเติมอาคารเรียนแบบ 216 ต.ให้เสร็จสมบูรณ์ ก่อสร้างโรงฝึกงานเพิ่มอีก 2 หลัง จัดทำห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ ฯลฯ ปรับปรุงบริเวณสถานที่ ถนน ระบบไฟฟ้า น้ำประปา
                 ปี พ.ศ.2532 ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาชุมชน จาก ส.ส.(อัยการ) สมศักดิ์ ชาญด้วยกิจ จัดซื้อเครื่องดนตรีสำหรับดุริยางค์ เป็นเงิน 50,000 บาท
                 ปี พ.ศ.2533 ได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากงบพัฒนาชุมชนของ ส.ส.(อัยการ)สมศักดิ์ ชาญด้วยกิจ สร้างหอประชุม เป็นเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) และงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา สร้างห้องน้ำ ห้องส้วม 1 หลัง
                 ปี 2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล/พิเศษ หรืออาคาร 2 ในปัจจุบันเป็นอาคารเรียน 4 ชั้นใต้ถุนโล่ง เป็นเงิน 10,503,288 บาท
                 ปี 2552 อบจ.จังหวัดระยองได้ก่อสร้างอาคาร 4 เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น
                 ปัจจุบันโรงเรียนนิคมวิทยามีเนื้อที่กว่า 70 ไร่ มีอาคารเรียน 4 หลัง โรงฝึกงาน 3 หลัง อาคารดนตรีไทย 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง และพื้นที่เพาะปลูกการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีต่างๆ ตั้งแต่เปิดโรงเรียนเป็นต้นมา ทำให้โรงเรียนนิคมวิทยามีวัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ อย่างเพียงพอไว้บริการทางการศึกษาให้แก่บุตรหลานของท่านได้อย่างเต็มที่

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th