ภาษาต่างประเทศ- ข้อมูลทั่วไป


ภาษาต่างประเทศ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนนิคมวิทยา
พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ทำงานอย่างเป็นระบบ
สื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

"Develop and support learner for imagination working creative on system.
Be confident for communicate with foreigner be proud of Thai local culture and wide vision and learning for lifetime."

พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                    2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม
                3. มีการกำกับติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
              4. จัดหาแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาอย่างหลากหลาย
                                     5. ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยและต่างประเทศอย่างหลากหลาย


กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69

กิจกรรมการแข่งขัน Skit ม.ต้น  รางวัลเหรียญทองแดง

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวฐิติพร ใบทอง
นักเรียน : 1. ด.ญ.กฤตยา พ่อค้า    2. ด.ญ.กัญญาพัชร โพธิแสง   3. ด.ญ.ชัญญา บุญดิเรกภินันท์
4. ด.ญ.จตุพร ผ่องฉาย    5. ด.ญ.เสาวภาคย์ พลตื้อ

กิจกรรมการแข่งขัน Skit ม.ปลาย  รางวัลเหรียญเงิน

ครูผู้ฝึกซ้อม : 
นางสาวมณฑยา มาลาวัลย์
นักเรียน : 1.นางสาว สิทธินาท สินประเสริฐ   2.นางสาวศุภานัน ผึ่งผาย   3.นางสาว สุพัตตรา สุวรรณ์คาม
4.นางสาว ปวันรัตน์ ม่วงสุขศรี    5.นางสาว จุฑารัตย์ สะเดาทอง

กิจกรรมการแข่งขัน Crossword ม.ปลาย  รางวัลเหรียญทอง และ Impromptu Speech ม.ปลาย เข้าร่วมการแข่งขัน

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางกชพร อินทร์พญา
นักเรียน : 1.นางสาวศศิภา คูณวงค์  2.นางสาวภัทรวดี ใจบุญ 

กิจกรรมการแข่งขัน 
Storytelling ม.ต้น  รางวัลเหรียญเงิน และ  ม.ปลาย รางวัลเหรียญทองแดง

ครูผู้ฝึกซ้อม : 
นางสาวพิมพ์ณภา แซ่เฮง  
นักเรียน : 1.ด.ญ.ปนิดา  รุ่งสวัสดิ์  2.นายชนกันต์ บุญเฟื่องฟู


กิจกรรมการแข่งขัน Crossword ม.ต้น  รางวัลเหรียญเงิน

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวบุษกร ตองอ่อน และ นางปรวรรณ คล้ายแตง  
นักเรียน : 1.ด.ช.ธนพนธ์   คงสมพงษ์   2.ด.ช.บริพัฒน์  เหลี่ยมแฉ่ง  


กิจกรรมการแข่งขัน ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม. ปลาย  รางวัลเหรียญทองแดง

ครูผู้ฝึกซ้อม : 
นางสาวสิรตา แดงทอง
นักเรียน : 1.นางสาวดารินทร์ แบขุนทด   2.นางสาวพิมพกานต์ บุญช่วย    3.นายนนทพัทธ์ สมแก้ว
4.นายธนดล พิมเสน    5.นางสาวอภิญา คุ้มบุ่งค้า


กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมการแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ (Reading news) ระดับ ม. ต้น

กิจกรรมการแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ (Reading news) ระดับ ม. ปลาย


กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee ระดับ ม. ต้น

กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee ระดับ ม. ปลาย
กิจกรรมการแข่งขัน Picture dictation ระดับ ม. ต้น

กิจกรรมการแข่งขัน Picture dictation
 ระดับ ม. ปลาย

กิจกรรมการแข่งขัน English quiz ระดับ ม. ต้น


กิจกรรมการแข่งขัน English quiz
 ระดับ ม. ปลาย

กิจกรรมการแข่งขันการตัดกระดาษจีน ระดับ ม. ต้น

กิจกรรมการแข่งขันการตัดกระดาษจีน ระดับ ม. ปลาย


กิจกรรมการแข่งขันการอ่านคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม. ปลาย

กิจกรรมการแข่งขันการเขียนตามคำบอกภาษาญี่ปุ่น 
ระดับ ม. ปลาย

กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพอะนิเมะ ภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม. ต้น

กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพอะนิเมะ ภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม. ปลาย

กิจกรรมการแข่งขันเต้นเพลงสากล Cover dance  ระดับ ม. ต้น

กิจกรรมการแข่งขันเต้นเพลงสากล Cover dance  ระดับ ม. ปลาย

กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารตะวันตก  ระดับ ม. ต้น

กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารตะวันตก  ระดับ ม. ปลาย
วันคริสต์มาส กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมร้องเพลงประสานเสียง (chorus)กิจกรรมการประกวด Santa&Santy Claus Recycle


มอบของรางวัลกิจกรรมวันตรุษจีน

กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th