ภาษาไทย- ข้อมูลทั่วไป


ภาษาไทย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิสัยทัศน์
           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ อ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
ฝึกฝนผู้เรียน เปี่ยมล้นคุณธรรม น้อมนำความเป็นไทย


พันธกิจ
 1. จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
3. ฝึกฝนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและรักความเป็นไทย 

เป้าประสงค์
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น
2. ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
3. ผู้เรียนมีคุณธรรมและรักความเป็นไทย


 
 
   โครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 
ที่ ชื่อโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
1 พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  พฤษภาคม  2562  -  มิถุนายน 2562 นางสาวมณฑา เจริญประโยชน์ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


 
                  ผลงานครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
ผู้รับรางวัล
รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
1 นางภัทรา  ขวัญทองห้าว ครูสอนดีสอนเก่ง สพม. 18


 
                             รางวัลเกียรติยศที่นักเรียนได้รับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 
ที่ ชื่อ - นามสกุล กิจกรรม รางวัลที่ได้รับ วันที่
1 เด็กหญิงเมทิณี  ปัณกา  การประกวดบทกลอนสุนทรภู่ ประจำปี 2562 รางวัลชมเชย 28 มิ.ย. 2562
2 นางสาวมัลลิกา  ไชยโม บันไดกวี รุ่นที่ 5 จัดโดย บริษัท ซีพีออล์ จำกัด ผ่านการคัดเลือกให้เข้าค่าย 5-7 ก.ค. 2562
3 เด็กชายวรรณเดช? ทองถนอม
เด็กหญิงธนภรณ์  วังสิริสุข
เด็กหญิงอริสรา? คุณชาต
"ทายปริศนาร้อยกรอง?
(โจ๊กปริศนา)"  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562
รองชนะเลิศอันดับ 3 26 ก.ค. 2562?
4 เด็กชายกิตติภณ  เสาวิจิตต์
เด็กหญิงกรปภา  งอนสวรรค์
กิจกรรมการอ่านฟังเสียง “โครงการธนชาตริเริ่ม..เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48
ระดับ ม. 1-3
เข้าร่วมแข่งขัน 30 ก.ค. 2562?
5 นางสาวฐิตินันท์  ใจเมืองมา
นายเมธาสิทธิ์ หาภา
กิจกรรมการอ่านฟังเสียง “โครงการธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48 ระดับ ม. 4–6 เข้าร่วมแข่งขัน 2 ส.ค. 2562
6 เด็กหญิงชัญญา บุญดิเรกภินันท์
เด็กหญิงชลลดา เป้าเข็ม
เด็กหญิงดอกแก้ว ผงมะลา
นางสาวณัฐณิชา อึ้งสวัสดิ์
นางสาวนันทัชพร นาคประสิทธิ์
นางสาวมัลลิกา ไชยโม
กิจกรรมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงทุนการศึกษา
พระพรหมมังคลาจารย์ ครั้งที่ 16
เข้าร่วมการแข่งขัน 8 ก.ย. 2562
 

 
ผลการแข่งขันทางวิชาการงานสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 50 วันที่ 28 มิถุนายน 2562
 
ที่ รางวัลที่ได้รับ กิจกรรม ชื่อนักเรียน ชื่อครูผู้ฝึกสอน
1. รองชนะเลิศ
อันดับ 2
ขับเสภา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงพิชชาพร  แดงจันทร์ นางสาวมณฑาเจริญ ประโยชน์
2.  
ชมเชย
ประกวดโต้กลอนสด
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายนพรัตน์  จาวชัยภูมิ
เด็กชายณัฐวัฒน์  คุณวัฒน์ภานิช
เด็กหญิงเมทินี  ปัณกา
เด็กหญิงปณิดา  กระหวาย
นางสาวพัชรินทร์  สิทธิภูมิ
3. เข้าร่วมกิจกรรม ตอบปัญหาเกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงเพชรลดา  คูหาทอง
เด็กหญิงธมลวรรณ  เล็กน้อย
เด็กหญิงบัณฑิตา  น้อยแก้ว
นางสาววรรณวิภา  เงินทอง
4. เข้าร่วมกิจกรรม ตอบปัญหาเกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นายชนกันต์  บุญเฟื่องฟู
นายศุภสัณฑ์  ศรีชัยโยรักษ์
นางสาวณัฐณิชา  อึ้งสวัสดิ์
นางปัทมา  เจริญสุข
5. เข้าร่วมกิจกรรม แฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงทิพย์วรรณ  พานทอง
เด็กหญิงปดิวรัดา  ทองทวี
นางสาวระวิวรรณ  ภูนาโคก
6. เข้าร่วมกิจกรรม แฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรเชษฐ์  เชื้อกุล
นางสาวกนิษฐา  ศิริจันทร์
นางภัทรา  ขวัญทองห้าว
7. เข้าร่วมกิจกรรม แต่งบทกลอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงชนิตา  พัฒนาภรณ์
เด็กหญิงกรปภา  งอนสวรรค์
เด็กชายธนภัทร  อนุรักษ์ตันติกุล
นางสาวพัชรินทร์  สิทธิภูมิ
8. เข้าร่วมกิจกรรม แต่งบทกลอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนิยดา  วงษ์ขันธ์
นางสาวจิตรลดา  ต้นเนียม
นางสาวรัฏฐดา  เรืองด้วง
นางสาวณัชพร  บุบผาชาติ
นางสาวรพีพรรณ  นาราษฎร์
9. เข้าร่วมกิจกรรม ประกวดโต้กลอนสด
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพิชชาภา  ไกรแสง
นางสาวกนกภรณ์  แดงชาติ
นางสาวพัชรวดี  คณาศรี
นางสาวอิศราภรณ์  สุโพธิ์
นางสาวณัชพร  บุบผาชาติ
นางสาวรพีพรรณ  นาราษฎร์
10. เข้าร่วมกิจกรรม ขับเสภาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวมัลลิกา  ไชยโม
 
นางสาวมณฑา  เจริญประโยชน์
11. เข้าร่วมกิจกรรม วาดภาพจากวรรณคดี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงวิญาดา  ธรรมนาม
เด็กหญิงอุมาพร  ศรีคำ
เด็กชายปรพล  เงางาม
นายปรีชาพล  ทองภู่
นางสาวญาดา  กลิ่นประทุม
12. เข้าร่วมกิจกรรม วาดภาพจากวรรณคดี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุรีลักษณ์  ศรีจันทะพงษ์
นางสาวเกวลิน  เกษนอก
นางสาวทิพย์สุดา  ลีคะ
นายปรีชาพล  ทองภู่
นางสาวญาดา  กลิ่นประทุม


 
                               ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย
                           เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562
                               วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
                     ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึดษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล กิจกรรม รางวัลที่ได้รับ วันที่
1 เด็กหญิงปณิดา  กระหวาย คัดลายมือ เหรียญเงิน 11 มิ.ย. 2562
2 นางสาวปิยะวรรณ  แข่งขัน คัดลายมือ เหญียญทอง 11 มิ.ย. 2562
3 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ด้วงบาง เขียนเรียงความ เหรียญเงิน 11 มิ.ย. 2562
4 นางสาวชญาณี  แก้วสีทอง เขียนเรียงความ เหรียญเงิน 11 มิ.ย. 2562
5 เด็กหญิงเมทินี  ปัณกา แต่งคำประพันธ์ เหรียญเงิน 11 มิ.ย. 2562
6 นางสาวณัฐณิชา  อึ้งสวัสดิ์ รอบรู้วรรณคดี เหรียญเงิน 11 มิ.ย. 2562


 
             สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ปีการศึกษา 2562 ระดับสหวิทยาเขตระยอง เขต 1
          วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ณ โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 
 
ที่
 
รายการแข่งขัน/กิจกรรม
 
ชื่อผู้แข่งขัน
 
ระดับชั้น
ผลการแข่งขัน/รางวัล
คะแนน ระดับ อันดับ
1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย เด็กหญิงณัฐชมล นาพิมพ์ ม.1 - ม.3 90 ทอง 4
นางสาวปิยะวรรณ แข่งขัน ม.4 - ม.6 86 ทอง 5
2 วรรณกรรมพิจารณ์  
เด็กหญิงวชิรญา แต้มเจริญ
 
ม.1 - ม.3
 
76
 
เงิน
รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวรติศา จันทร์ดี ม.4 - ม.6 62 ทองแดง 8
3 พินิจวรรณคดี เด็กหญิงชัชลิยา เตชะมา ม.1 - ม.3 44 เข้าร่วม 10
 
นางสาวกนิษฐา ศิริจันทร์
 
ม.4 - ม.6
 
82.50
 
ทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
4 เรียงร้อยถ้อยความ  
เด็กหญิงณัฐพร? วงศ์คง
 
ม.1 - ม.3
 
77
 
เงิน
รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวชญาณี? แก้วสีทอง ม.4 - ม.6 76 เงิน 6
5 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ  
เด็กหญิงนุชนาถ ร่วมวงศ์
 
ม.1 - ม.3
 
83.25
 
ทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
 
นางสาวมัลลิกา ไชยโม
 
ม.4 - ม.6
 
90
 
ทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2
6 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
- กาพย์ยานี 11
เด็กชายนพรัตน์ จาวชัยภูมิ
เด็กหญิงเมทินี ปัณกา
 
ม.1 - ม.3
 
77
 
เงิน
 
4
- โคลงสี่สุภาพ นางสาวจันทร์จิรา สาแสน
นางสาวพัชรวดี คณาศรี
 
ม.4 - ม.6
 
76
 
เงิน
 
4
7 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย
(คำคมเดิม)
เด็กชายวรรณเดช ทองถนอม
เด็กหญิงธนภรณ์ วังสิริสุข
 
ม.1 - ม.3
 
73
 
เงิน
 
5
นายวัชรเกียรติ นาวี ม.4 - ม.6 73 เงิน 7
 
ภาพกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562


 
 
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 


การแสดงพิธีเปิด
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดร้องเพลง เนื่องในวันภาษาไทย ประจำปี 2562วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน นางสาวมณฑา เจริญประโยชน์ นางสาววรรณวิภา เงินทอง และนางสาวญาดา กลิ่นประทุม
นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนิคมวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2562
ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานครวันที่ 18 กันยายน 2562 ดร.ดำรงค์ ศรีอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมวิทยา พร้อมด้วยครูภัทรา ขวัญทองห้าว ครูพัชรินทร์ สิทธิภูมิ และครูมลทิพย์ รู้จิต
เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานตามนโยบายและจุดเน้นการศึกษา? รองรับโรงเรียนในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก? (EEC) สพม. เขต 18?
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น?ประสบความสำเร็จเป็น?ที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ?. (OBEC AWARDS) และการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ? (Best Practice) ประจำปี? 2562 ณ โรงแรมสตาร์ คอนแวนชั่น จ.ระยอง ซึ่งครูภัทรา ขวัญทองห้าว และครูพัชรินทร์ สิทธิภูมิ
ได้ร่วมส่งผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ? (Best Practice) เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับสหวิทยาเขตระยอง เขต 1
ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง


                     

 

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th