วิทยาศาสตร์- ข้อมูลทั่วไป


วิทยาศาสตร์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
วิสัยทัศน์

 “พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนมีความเลิศ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบสะเต็ม ศึกษา ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”

 
 พันธกิจ
 
                                                        1.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
                                                        2.  ส่งเสริมครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะใน ศตวรรษที่ 21
                                                        3.  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้เทคโนโลยี จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
                                                        4.  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
                                                        5.  ส่งเสริมให้มีระบบสะเต็มเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
                                                        6.  พัฒนาผู้เรียนด้วยระบบสะเต็มศึกษา สู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 
 เป้าประสงค์
 
                                                       1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น
                                                       2.  ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ในสาขาวิทยาศาสตร์
                                                       3.  ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
                                                       4.  ครูผู้สอนสามารถใช้ระบบเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้ ในชั้นเรียน
                                                       5.  ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
                                                       6.  บุคลากรสามารถใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้
                                                       7.  ผู้เรียนมีความพร้อมเข้าสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 
โครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 
ที่ ชื่อโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
1 ค่ายวิทยาศาสตร์ EEC ม.5/1, ม.5/2 30 ก.ค. 2562 นายพงศธร  สุขศรี
2 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 13-16 ส.ค. 2562 นางสาวพัฐนันท์  วงษ์รักษา
 

รางวัลเกียรติยศที่นักเรียนได้รับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
 
ที่ ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม รางวัลที่ได้รับ วันที่
1 ทีม 1. เด็กหญิงดอกแก้ว ผงมะลา
     2. เด็กชายณัฐรัตน์ ขีระพะโย
     3. เด็กชายวิรวัฒน์ อธิพงศ์ธีรกุล
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
เหรียญทองแดง 3 ต.ค. 2562
2 ทีม 1. นางสาวอริสา จันทศรี
     2. นางสาวกนกรัตน์ เหล็กศรี
     3. นายวรเชษฐ์ เชื้อสกุล
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
เข้าร่วมการแข่งขัน 3 ต.ค. 2562
3 ทีม 1. เด็กหญิงชลลดา เป้าเข็ม
     2. เด็กหญิงญาสุมินทร์ จันผาย
     3. เด็กหญิงนิรมล กรีกระโทก
การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์
(Science show) ม.1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
เหรียญทอง 3 ต.ค. 2562
4 ทีม 1. นางสาววรดา เทพทอง
     2. นางสาวธิดารัตน์ จันทร์คง
     3. นางสาวประภัสสร ลาดนอก
การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์
(Science show) ม.4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
เหรียญเงิน 3 ต.ค. 2562
5 ทีม 1. นางสาวชุติมา นะขันชัย
     2. นางสาวธันยพร เรืองเอี่ยม
การแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ม.4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
เหรียญเงิน 3 ต.ค. 2562
6 ทีม 1. เด็กชายยศพนธ์ หาญศึก
     2. เด็กชายศุภวัฒน์ โทษาธรรม
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (๓D)
ปล่อยอิสระ ม.1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
เหรียญทองแดง 3 ต.ค. 2562
7 ทีม 1. เด็กชายสุรเสกข์ ล่องลม
     2. เด็กชายณัฐวุฒิ หอมหวล
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
เหรียญเงิน 3 ต.ค. 2562
 


ภาพกิจกรรมภายในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ค่ายวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นำนักเรียนทัศนศึกษาพิพิธพันธุ์สัตว์น้ำระยอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นำนักเรียนเก็บขยะบริเวณชายหาด
อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ค่ายห้องเรียนสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

กิจกรรมวันเปิดบ้าน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
 

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th