ศิลปะ- ข้อมูลทั่วไป


ศิลปะ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 
                                                                                                                                        วิสัยทัศน์
                                                                                            มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียศาสตร์ ส่งเสริมงานศิลป์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
                                                                                                                                         พันธกิจ 
                                                                                            1.  ส่งเสริมบทบาท การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ในการจัดการศึกษาวิชาศิลปะ
                                                                                            2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานด้านศิลปะ สร้างงานศิลปะได้ตามศักยภาพ
                                                                                            3.  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน เน้นการใช้แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรมประเพณีตลอดจนใช้ภูมิปัญญา
                                                                                                 ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน 
                                                                                            4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนแสดงออกด้านศิลปะอย่างสร้างสรรค์ และต่อเนื่อง
 
                                                                                                                                       เป้าประสงค์ 
                                                                                            1.  นักเรียนได้รับการศึกษาและพัฒนาความรู้ด้านศิลปะตามศักยภาพ
                                                                                            2.  นักเรียนแสดงออกในด้านศิลปะได้อย่างมีคุณภาพ
                                                                                            3.  นักเรียนมีคุณภาพ จริยธรรมและทักษะในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

รางวัลเกียรติยศที่นักเรียนได้รับ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ที่ ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม รางวัลที่ได้รับ วันที่
1
 1. ด.ญ.อุมาพร ศรีคำ
 2. ด.ญ.วิญาดา ธรรมนาม
 3. ด.ช.ปรพล เงางาม
 4. นางสาวทิพย์สุดา ลีคะ
ประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “นวัตกรรมพัฒนาชีวิต” เข้าร่วมการแข่งขัน 10 พ.ค.2562
2
 1. ด.ญ.อุมาพร ศรีคำ
 2. ด.ญ.วิญาดา ธรรมนาม
 3. นางสาวเกวลิน เกษนอก
ประกวดวาดภาพ EDU art and culture festival 2019
ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
 
เข้าร่วมการแข่งขัน 18 พ.ค.2562
3
 1. ด.ญ.อุมาพร ศรีคำ
 2. ด.ญ.วิญาดา ธรรมนาม
 3. ด.ช.ปรพล เงางาม
 4. นางสาวทิพย์สุดา ลีคะ
 5. นางสาวเกวลิน เกษนอก
 6. นางสาวสุภากร แก้วงาม
 7. นางสาวสุรีลักษณ์ ศรีจันทะวงษ์
 
ประกวดวาดภาพระบายสี TOYOTA Dream Car Contest 2019 เข้าร่วมการแข่งขัน ก.ค.2562
4
 1. ด.ญ.อุมาพร ศรีคำ
 2. ด.ญ.วิญาดา ธรรมนาม
 3. ด.ช.ปรพล เงางาม
 4. นางสาวทิพย์สุดา ลีคะ
 5. นางสาวเกวลิน เกษนอก
 6. นางสาวสุภากร แก้วงาม
 7. นางสาวสุรีลักษณ์ ศรีจันทะวงษ์
 
ประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “อคส.ยุค Thailand 4.0”
โดย องค์การคลังสินค้า
กระทรวงพานิชน์
เข้าร่วมการแข่งขัน ส.ค.2562
5
 1. ด.ญ.อุมาพร ศรีคำ
 2. ด.ญ.วิญาดา ธรรมนาม
 3. ด.ช.ปรพล เงางาม
 4. นางสาวทิพย์สุดา ลีคะ
 5. นางสาวเกวลิน เกษนอก
 6. นางสาวสุภากร แก้วงาม
 7. นางสาวสุรีลักษณ์ ศรีจันทะวงษ์
 8. ด.ญ.ชาลิสา เรืองเดช
 9. ด.ญ.ธัญชนก จันทร์มหา
 10. ด.ญ.น้ำฝน อินทร์สว่าง
 
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย” ในโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 เข้าร่วมการแข่งขัน ก.ย.2562
6
 1. ด.ญ.อุมาพร ศรีคำ
 2. ด.ญ.วิญาดา ธรรมนาม
 3. ด.ช.ปรพล เงางาม
 4. นางสาวทิพย์สุดา ลีคะ
 5. นางสาวเกวลิน เกษนอก
 6. นางสาวสุภากร แก้วงาม
 7. นางสาวสุรีลักษณ์ ศรีจันทะวงษ์
 
ประกวดวาดภาพจากวรรณคดีในงาน "วันสุนทรภู่ กวีเอกโลก"ครั้งที่ 50 ประจำปี 2562       
ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ต.กร่ำ     
อ.แกลง จ.ระยอง
เข้าร่วมการแข่งขัน 26-29 มิถุนายน 2562
 
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ณ จังหวัดระยอง
 
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
7
 ด.ญ.วิญาดา ธรรมนาม
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
ชนะเลิศ
(เหรียญทอง)
3 ตุลาคม 2562
8
 ด.ญ.อุมาพร ศรีคำ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"
ระดับ ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑
(เหรียญทอง)
3 ตุลาคม 2562
9
 1. ด.ญ.ธัญชนก จันทร์มหา
 2. ด.ญ.น้ำฝน อินทร์สว่าง
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑
(เหรียญทอง)
3 ตุลาคม 2562
10
 ด.ญ.ชาลิสา เรืองเดช
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒
(เหรียญทอง)
3 ตุลาคม 2562
11
 ด.ช.ปรพล เงางาม           
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับ ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
อันดับที่ 4
(เหรียญทอง)
3 ตุลาคม 2562
12
 ด.ช ณัฐกรณ์  จันทร์ศิริ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับ ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
อันดับที่ 5
(เหรียญทอง)
3 ตุลาคม 2562
13
 นางสาวสุรีลักษณ์ ศรีจันทะวงษ์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับ ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒
(เหรียญทอง)
3 ตุลาคม 2562
14
 นางสาวอมลรดา บัวสอน
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒
(เหรียญทอง)
3 ตุลาคม 2562
15
 นางสาวสุภากร แก้วงาม
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒
(เหรียญทอง)
3 ตุลาคม 2562
16
 นางสาวเกวลิน เกษนอก
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับ ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
อันดับที่ 4
(เหรียญทอง)
3 ตุลาคม 2562
17
 นางสาวทิพย์สุดา ลีคะ 
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"
ระดับ ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
อันดับที่ 5
(เหรียญทอง)
3 ตุลาคม 2562
ศิลปะ-นาฏศิลป์
18
 1. นางสาววิลาวัลย์  พลเดชา
 2. นางสาวรัตติกาล  บุญเพ็ง
 3. นางสาวพักตร์ธนวันต์  สมบูรณ์
 4. นางสาวกุลสตรี  ชาญถิ่นดง
 5. นางสาวสุทธิกานต์  จันทรี
 6. นางสาวชลดา  อริยะดิษฐ์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน
ระดับ ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชนะเลิศ
(เหรียญทอง)
3 ตุลาคม 2562
 
 
ศิลปะ-ดนตรี
19
 1. น.ส.ณัชญาภรณ์  เพ็ชรโยธา
 2. ด.ญ.พิชญา  เพ็ชรโยธา
 3. ด.ญ.อติมา  ผิวอ่อนดี
 4. ด.ญ.วันทิตา  อนันธนดิศ
 5. ด.ช.วัชธิกร  เชื้อสูง
 6. ด.ญ.ศศิกานต์  มงคลเกิด
 7. ด.ญ.สุภาพรรณ  โตทรงศักดิ์
 8. ด.ญ.สุภาพร  โตทรงศักดิ์
 9. ด.ญ.พิยะดา  บัวโคกรัง
 10. ด,ญ,อรอุมา  ฉิมนอก
 11. ด.ช.กิตติทัต  สายแสงจันทร์
 12. ด.ช.นพรัตน์  แสนโคตร์
 13. ด.ญ.นภสร  บัวผลิ
 14. ด.ญ.กัญญารัตน์  ศรีอาษา
 15. ด.ช.ปิยวัฒน์  แก้วประเสริฐ
 16. ด.ญ.วรกาญจน์  เชยปรีดี
 17. ด.ญ.กชกร  ขจรกลิ่น
 18. ด.ช.ศิวกร  สมดี
 19. น.ส.อารียา  เดชรักษา
 20. น.ส.สุดารัตน์  ระยับศรี
 21. ด.ญ.รสิตา  พลอยพานิช
 
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชนะเลิศ
(เหรียญทอง)
3 ตุลาคม 2562
20
 นายธีระศักดิ์  สามารถ
 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑
(เหรียญทอง)
3 ตุลาคม 2562
21
 1. ด.ช.ชนาภัทร  พุฒเภา
 2. ด.ญ.ประติมากรณ์ อินทร์ทอง
 3. ด.ช.คชปฏิพัต  พูลทรัพย์
 4. ด.ช.ศุภวุฒิ  สาคร
 5. ด.ญ.รัชนีกร  อนุมาตร
 6. ด.ช.ชญานิน  ยงยุทธ
 7. ด.ช.นนทวัฒน์  ศรีเมือง
 8. ด.ญ.พิณทองทา  แมลงภู่
 9. ด.ญ.กมลรัตน์  ภักดี
 10. ด.ช.ปิยณัฐ  เจอะจันหอม
 11. ด.ญ.สุชาดา  แหลมคม
 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒
(เหรียญเงิน)
3 ตุลาคม 2562
22
 1. นายสิทธิชัย  จงถาวร
 2. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 3. นางสาวจารุวรรณ  รัตนปัญญา
 4.นางสาวเขมณัฏฐ์ คุณวัฒน์ภานิช
 5. นางสาวมัญชุพร กิจนพเก้า
 6. นางสาวทิวาวรรณ  รัตนปัญญา
 
การประกวดวงดนตรีสตริง
ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
อับดับที่ 7
(เหรียญทอง)
3 ตุลาคม 2562
23
 เด็กหญิงพิชชาพร  แดงจันทร์
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
อับดับที่ 8
(เหรียญเงิน)
3 ตุลาคม 2562
24
 เด็กหญิงพิชชาพร  แดงจันทร์
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
อับดับที่ 8
(เหรียญเงิน)
3 ตุลาคม 2562


 

ทัศนศิลป์

นาฎศิลป์


ดนตรี


ประกวดวาดภาพระบายสี 


 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th