สังคมศึกษา ศาสนาฯ- ข้อมูลทั่วไป


สังคมศึกษา ศาสนาฯ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมวิสัยทัศน์

 
            ปลูกฝังวัฒนธรรมเน้นย้ำประวัติศาสตร์ สร้างความฉลาดด้วยคุณธรรม นำความรู้สู่วิถีประชาธิปไตยดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
พันธกิจ
 
          1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
          2. ส่งเสริมพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          3. พัฒนาความรู้สู่ระดับมาตรฐานสากล
          4. พัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้
          5. จัดกิจกรรมให้เป็นแนวทางการเดินชีวิตประจำวัน

 
เป้าประสงค์

          1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
          2. ภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการเรียนรู้
          3. มีความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทย ภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทยตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          4. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมตามศาสนาที่ตนเองนับถือ และมีค่านิยมที่พึงประสงค์
          5. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าข้อมูล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์และไทยแลนด์ 4.0 
          6. มีทักษะในการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี และรู้เท่าทันสื่อ และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน


 


กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2562
 
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพ่อ

กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง

 
  

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th