สุขศึกษาและพลศึกษา- ข้อมูลทั่วไป


สุขศึกษาและพลศึกษา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วิสัยทัศน์
มีวินัย น้้าใจนักกีฬา ใฝ่หาการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เกิดสุขภาพกาย – ใจห่างไกลยาเสพติด

พันธกิจ
                                                 1. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนและร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน
                                                 2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะกีฬาอย่างกว้างไกลเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
                                                 3. ส่งเสริมให้มีการออกก้าลังกาย การเล่นกีฬาตามความถนัดอย่างสนุกสนาน อนุรักษ์ไว้ซึ่งกีฬาไทย และกีฬาพื้นบ้าน
                                                 4. จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพอย่างหลากหลาย
                                                 5. จัดหาแหล่งการเรียนรู้ให้ครบครันทันสมัย
                                                 6. ส่งเสริมให้มีสุขนิสัยที่ควรปฏิบัติ มีระเบียบวินัย มีน้้าใจเป็นนักกีฬา
                                                 7. ส่งเสริมและสนับกิจกรรมด้านการกีฬาของชุมชน

 
เป้าประสงค์
                                                 1. นักเรียนมีระเบียบวินัย เกิดความสนุกสนาน มีสุขภาพดีและมีความรู้
                                                 2. นักเรียนมีทักษะและเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาด้วยความเต็มใจ มีน้้าใจเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง
                                                 3. รู้และปฏิบัติตามกฎกติกา มีมารยาททั้งเมื่อเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี
                                                 4. เกิดทักษะกีฬา รักการออกก้าลังกาย และเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
                                                 5. เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอย่างมีความสุขเกิดความคิดสร้างสรรค์ รู้รักสามัคคี มีน้้าใจ              
                                                 6. มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยและห่างไกลยาเสพติด

 


 
                                       โครงการในความรับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2562

 
ลำดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายเหตุ
1 โครงการพัฒนาเครือข่ายพ่อแม่สื่อสาร
เรื่องเพศกับลูกวัยรุ่น
 
นายปรัญชัย  ไชยมนตรี ,
นายวชิระ  ไพโรจน์กิจตระกูล
ดำเนินการแล้ว
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการสอน
สุขศึกษาและพลศึกษา
 
นายภิญญงค์  รัตนมงคล ,
นายวชิระ  ไพโรจน์กิจตระกูล
ดำเนินการแล้ว
 
          ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
                                              ปีการศึกษา 2562
 
ลำดับ รายการ วัน/เดือน/ปี ผลการแข่งขัน
1 ปากแพรก เอ็นซีพีเค ซุปเปอร์ฮาล์ฟ มาราธอน 2019 ประเภทชาย อายุ 16-19 ปี ระยะ มินิมาราธอน 10 กม. 26 พฤษภาคม 2562 นายชญานนท์ เงินผสม
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับที่ 1
2 ปากแพรก เอ็นซีพีเค ซุปเปอร์ฮาล์ฟ มาราธอน 2019 ประเภทหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี ระยะ มินิมาราธอน 10 กม. 26 พฤษภาคม 2562 ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับที่ 4
3 การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ดิวิชั่น 2 ประเภท โรงเรียนหญิง
12-14 กรกฎาคม 2562 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
4 การแข่งขันมหกรรมกีฬา
ระยองเกมส์ ประจำปี 2562
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
รุ่น ยุวชนอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย
1-30 กรกฎาคม 2562 ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
5 การแข่งขันมหกรรมกีฬา
ระยองเกมส์ ประจำปี 2562
กีฬามวยสากลสมัครเล่น
เยาวชนชาย
รุ่น ไลท์เวท นน. 56 กก. - 60 กก.
1-30 กรกฎาคม 2562 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
6 การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ประเภทดิวิชั่น 1  
กีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 รุ่นอายุ 18 ปี ทีมหญิง
3 สิงหาคม 2562 ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
7 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปี 2562
กีฬาเซปักตะกร้อ ทีมหญิง
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
15-16 สิงหาคม 2562 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
8 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปี 2562
ชนิดกีฬา กรีฑา
ประเภท ทุ่มน้ำหนัก
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2-28 สิงหาคม 2562 เด็กหญิงจังคนิภา บำรุงกุล
ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1
9 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปี 2562
ชนิดกีฬา กรีฑา
ประเภท ทุ่มน้ำหนัก
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
2-28 สิงหาคม 2562
 
นางสาวนิภาภรณ์ แซงชัยภูมิ
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
 
10 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปี 2562
ชนิดกีฬา กรีฑา
ประเภท เขย่งก้าวกระโดด
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2-28 สิงหาคม 2562 เด็กชายพงศกร สอนจันทร์
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
11 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปี 2562
ชนิดกีฬา กรีฑา
ประเภท เขย่งก้าวกระโดด
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2-28 สิงหาคม 2562 นายธนโชติ เจริญกิจ
ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2
12 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปี 2562
ชนิดกีฬา กรีฑา
ประเภท เขย่งก้าวกระโดด
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2-28 สิงหาคม 2562 นางสาวอริญชย์ เมฆคง
ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1
13 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปี 2562
ชนิดกีฬา กรีฑา
ประเภท เขย่งก้าวกระโดด
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
2-28 สิงหาคม 2562 นายณัฐดนัย โพธิอักษร
ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1
14 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปี 2562
ชนิดกีฬา กรีฑา
ประเภท เขย่งก้าวกระโดด
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
2-28 สิงหาคม 2562 นายจตุรวัฒน์ ขันติรมย์
ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2
15 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปี 2562
ชนิดกีฬา กรีฑา
ประเภท เขย่งก้าวกระโดด
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
2-28 สิงหาคม 2562 นางสาวศิริกานต์ วุฒิประภา
ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1
16 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปี 2562
ชนิดกีฬา กรีฑา
ประเภท เขย่งก้าวกระโดด
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
2-28 สิงหาคม 2562 นางสาวกัญญาพัชญ์ สุขเกษม
ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2
17 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปี 2562
ชนิดกีฬา กรีฑา
ประเภท กระโดดไกล
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2-28 สิงหาคม 2562 นายธนโชติ เจริญกิจ
ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2
18 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปี 2562
ชนิดกีฬา กรีฑา
ประเภท กระโดดสูง
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย
2-28 สิงหาคม 2562 เด็กชายภูมิพัฒน์ ดังก้อง
ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1
19 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปี 2562
ชนิดกีฬา กรีฑา
ประเภท พุ่งแหลน
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
2-28 สิงหาคม 2562 นายต้นกล้า ทองปัญญา
ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2
20 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปี 2562
ชนิดกีฬา กรีฑา
ประเภท ขว้างจักร
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2-28 สิงหาคม 2562 เด็กหญิงจังคนิภา บำรุงกุล
ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1
21 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปี 2562
ชนิดกีฬา กรีฑา
ประเภท ขว้างจักร
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
2-28 สิงหาคม 2562 นางสาวนิภาภรณ์ แซงชัยภูมิ
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
22 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปี 2562
ชนิดกีฬา กรีฑา
ประเภท วิ่ง 400 เมตร
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2-28 สิงหาคม 2562 เด็กหญิงพัชรี เกิดโมลี
ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1
23 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปี 2562
ชนิดกีฬา กรีฑา
ประเภท วิ่ง 400 เมตร
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
2-28 สิงหาคม 2562 นายธนาทร ศรีหริ่ง
ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2
24 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปี 2562
ชนิดกีฬา กรีฑา
ประเภท วิ่ง 3,000 เมตร
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2-28 สิงหาคม 2562 เด็กหญิงสุภัทรา ฉัตรปวงคำ
ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2
25 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปี 2562
ชนิดกีฬา กรีฑา
ประเภท วิ่ง 5,000 เมตร
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2-28 สิงหาคม 2562 นายจันทราวุฒิ สายศร
ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1
26 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปี 2562
ชนิดกีฬา กรีฑา
ประเภท วิ่ง 4x400 เมตร
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
2-28 สิงหาคม 2562 นางสาวเฟรม มูลผล
นางสาวนิยดา วงษ์ขันธ์
นางสาวยวิษฐา คำมี
นางสาวยุพารัตน์ คำมี
นางสาวอริสา ทองเกียว
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
27 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
3 ตุลาคม 2562 เด็กชายกิตติศักดิ์ อ่อนใส
เด็กชายพิพรรช จันทวงษ์
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
28 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
3 ตุลาคม 2562 นางสาวศิริกานต์ วุฒิประภา
นางสาวปาริชาติ โสพรมมา
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
29 SEPA RUNNING 2019
ประเภทชาย อายุไม่เกิน 19 ปี ระยะ มินิมาราธอน 10 กม.
6 ตุลาคม 2562 นายชญานนท์ เงินผสม
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1

ภาพกิจกรรมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


มอบรางวัลให้นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนิคมวิทยา
ในการแข่งขันกีฬาและการแข่งขันวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562รับรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการกีฬา
เนื่องในวันเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562
 


ทีมรักบี้หญิงโรงเรียนนิคมวิทยา  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทโรงเรียนหญิง
การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 
วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2562  ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บางบอน


นางสาวศิริกานต์ วุฒิประภา และนางสาวปาริชาติ โสพรมมา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 3 ตุลาคม 2562   ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่นายชญานนท์ เงินผสม  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 
รายการ SEPA RUNNING 2019  ประเภทชาย อายุไม่เกิน 19 ปี ระยะ มินิมาราธอน 10 กม.
วันที่ 6 ตุลาคม 2562กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
นิคมวิทยาฟุตซอล 2019
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 6 กันยายน 2562

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ประจำปี 2562   

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/GalleryAtNikhomwittayaSchool/photos/a.1921597327986236/1922012124611423/?type=3&theater


คุณครูปรัญชัย ไชยมนตรี นำนักเรียนโรงเรียนนิคมวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารักบี้  ในนามจังหวัดระยอง
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ตราดเกมส์ ณ จังหวัดตราด

ผลการแข่งขัน ทีมชาย 15 คน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เหรียญทองแดง 


ผลการแข่งขันทีมหญิง 7 คน ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เหรียญทองแดงครูปรัญชัย ไชยมนตรี นำนักเรียนร่วมการแข่งขันกีฬารักบี้ กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 21-28 พ.ย. 2562 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 2 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปิยชาติพัฒนา จังหวัดนครนายก


ผลการแข่งขันได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 กีฬารักบี้ ประเภททีมหญิง 7คน
เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในนามจังหวัดระยอง ในระดับมหกรรม อุดรธานีเกมส์ ในวันที่ 15-23 ม.ค. 2563
ผลการแข่งขันได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬารักบี้ ประเภททีมชาย 15 คน

ครูวิสนีย์ จารัตน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งกีฬาเซปักตะกร้อ ในนามตัวแทนจังหวัดระยอง
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่2)
ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) จังหวัดฉะเชิงเทรา


ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชนิดกีฬา กีฬาเซปักตะกร้อ ประเทททีมชุดหญิง
รายชื่อนักกีฬา นางสาวบุญยาพร แบนมาก นางสาวทิวาวรรณ รัตนปัญญา  นางสวการต์สินี ทองบัวบาน  นางสาวฮันนา จิตรไทย  นางสาวกรรณิการ์ พรมวงศ์


ครูวชิระ ไพโรจน์กิจตระกูล นำนักเรียนร่วมการแข่งขันกรีฑา 
กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 2) 
ณ สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย. 2562

ผลการแข่งขัน
                                          นางสาวนิภาภรณ์ แซงชัยภูมิ   ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 รายการทุ่มน้ำหนักหญิง
                                          นายชญานนท์ เงินผสม             ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ2 รายการวิ่ง 1,500 เมตร ชาย
                                          
นางสาวเฟรม มูลผล และนางสาวนิยดา วงษ์ขันธ์   ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 รายการวิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง
 

 

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th