ยุทธศาสตร์โรงเรียน- ข้อมูลทั่วไป


ยุทธศาสตร์โรงเรียน

 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2579)
        เพื่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว และกระทรวงศึกษาธิการได้ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2561-2579 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 โดยมี 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

ยุทธ์ศาสตร์จังหวัดระยอง
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ยกระดับคุณภาพการศึกษา ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำสู่มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ” โดยมียุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาภายใน-ภายนอกในระดับต่าง ๆ และเครือข่ายกับภาคเอกชน ประชาคม และประชารัฐ เพื่อความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ การแสวงหาต้นทุนและกลุ่มผู้นำ ในการเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลง เพื่อกาiพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างการเรียนของนักเรียนนักศึกษา ด้วยโครงการทำแล้วต้องขาย เพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม ภายใต้หลักการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ การสอนการแนะนำทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อสร้างการเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนธุรกิจ เศรษฐกิจประเทศ ด้วยงานวิจัยทุกระดับ เพื่อการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการจัดการ บริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน มียุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานอาชีพระหว่างสถานศึกษาภายใน-ภายนอกในระดับต่าง ๆ และเครือข่ายกับภาคเอกชน ประชาคม และประชารัฐ เพื่อความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแสวงหาความรู้ ในการเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างการเรียนของนักเรียน ด้วยโครงงาน เพื่อสร้างโอกาส   ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม ภายใต้หลักการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสอน การแนะนำทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อสร้างการเติบโตของคุณภาพชีวิตเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเพื่อการประกอบอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ด้วยงานวิจัยทุกระดับ เพื่อการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการจัดการ บริหารจัดการภาครัฐ
 

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th