โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)


บุคลากร :: กลุ่มบริหารงานวิชาการ


ชื่อ-สกุล : นายสมศักดิ์ โสพัง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางภัทรา ขวัญทองห้าว
ตำแหน่ง : นายทะเบียน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางสุดตา จำรัสแนว
ตำแหน่ง : งานวัดผลประเมินผล
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางพรทิพย์ โสพัง
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน งานรับนักเรียน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายปิยะ มีนา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถาน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th