โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)


บุคลากร :: กลุ่มบริหารงานบุคคล


ชื่อ-สกุล : นางกชพร อินทร์พญา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางสาวกาญจนา ศานติศิลากุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางสาวนิชชิมา ทนศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางสาวนฤมล ณรงค์วิชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางธัญวรัตน์ บุญสอน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางนฤมล บุตรสาลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางสาวระวิวรรณ ภูนาโคก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th