เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ


มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม