การเข้าศึกษาต่อ ปี 2562

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปี 2562