จำนวนครู นักเรียน

ตำแหน่งชายหญิงรวม
ผู้บริหาร314
ข้าราชการครู215879
พนักงานราชการ11
ครูอัตราจ้าง112
ครูต่างชาติ213
ช่วยราชการ11
เจ้าหน้าที่ธุรการ33
นักการ-ลูกจ้าง527
รวม3367100
ข้อมูลครูและบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนนิคมวิทยาระดับชั้นห้องเรียนชายหญิงรวม
มัธยมศึกษาปีที่ 19192185377
มัธยมศึกษาปีที่ 29170172342
มัธยมศึกษาปีที่ 39167166333
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น275295231052
มัธยมศึกษาปีที่ 4581139220
มัธยมศึกษาปีที่ 5551121172
มัธยมศึกษาปีที่ 6548123171
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย15180383563
รวมทั้งสิ้น427099061,615
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนนิคมวิทยา

ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2563